KVKK Danışmanlığı

İşletmelere özel sunduğumuz Kişisel Verilerin Korunması Uyum Süreci Çalışması ile aşağıdaki hizmetleri sağlıyoruz. Yaklaşık 2 aylık bir çalışma sonrasında işletmenizi KVKK’na uyumlu hale getiriyor, dilerseniz uzun dönemli danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

 • Veri envanteri hazırlığı,
 • Gerekli idari politika ve prosedürlerin hazırlanması,
 • Teknik tedbirler için ayrıntılı analiz ve öneri raporu hazırlanması,
 • Veri ihlali bildirim prosedürü hazırlanması,
 • Aksiyon planları,
 • Verbis Kaydı,
 • Hukukî metinlerin (aydınlatma metni, açık rıza vb.) hukukçular tarafından hazırlığı,
 • Hukukçular tarafından sözleşmelerin incelenmesi ve KVK uyumunun sağlanması.
KVKK ile İlgili Temel Kavramlar Nelerdir?
 • Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür irade ile açıklanan rıza.
 • Anonim hale getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirelemeyecek hale getirilmesi.
 • İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollardan elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi,sınıflandırılması,ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu nedenle, diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası ile ya da Kanunda sayılan sınırlı hallerde işlenebilir. Kanunda özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayma yoluyla belirlenmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel verilerin kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir.
 • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
 • Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Hemen formu doldurun! En kısa sürede iletişime geçelim.

Formdaki bilgileri girerek Gönder butonuna tıklayın. Temsilcimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

 • Bu işlem tamamen ücretsizdir.
 • İhtiyaçlarınızı belirleyip size özel teklifimizi dinleyebilirsiniz.